Bodies and Structures

Hishitani, Nagasaki gaikokujin kyoryuchi no kenkyū

Hishitani Takehira, Nagasaki gaikokujin kyoryuchi no kenkyū (Fukuoka: Kyūshū Daigaku Shuppankai, 1988).

See also:
Chen Donghua, “Tōjin Yashiki to Nagasaki Kakyō,” in Kakyō nettowaaku to Kyūshū, ed. Wada Masahiro and Kuroki Kuniyasu (Fukuoka-shi: Chūgoku Shoten, 2006), 165–72.

This page has tags:

This page is referenced by: