Bodies and Structures

Iwakabe, "Nihonjin josei no tai Shinkokujin kon’in keitai"

Iwakabe Yoshimitsu, “Nihonjin josei no tai Shinkokujin kon’in keitai to shijo shūseki mondai ni tsuite: Nisshin senchū sengo o chūshin ni,” Kanagawa Kenritsu Hakubutsukan kenkyū hōkoku:jinbun kagaku 13 (1987):1–15.

This page has tags:

This page is referenced by: