Bodies and Structures

Kagotani, Ajia kokusai tsūshō chitsujo to kindai Nihon

Kagotani Naoto, Ajia kokusai tsūshō chitsujo to kindai Nihon (Nagoya: Nagoya Daigaku Shuppankai, 2000).

See also:
Furuta Kazuko, “Shanhai nettowaaku no naka no Kobe,” in Nenpō kindai Nihon kenkyū 14: Meiji Ishin no kakushin to renzoku: seiji, shisō jōkyō to shakai keizai, ed. Kindai Nihon Kenkyūkai (Tokyo: Yamakawa Shuppansha, 1992), 203–26;

Takeshi Hamashita, China, East Asia and the Global Economy;

Hiroshi Shimizu and Hitoshi Hirakawa, Japan and Singapore in the World Economy: Japan’s Economic Advance into Singapore, 1870–1965 (London: Routledge, 1999), esp. chapter 3.

This page has tags:

This page is referenced by: