Bodies and Structures

Ōsato, “Zainichi Chūgokujin rōdōsha, gyōshōnin"

Ōsato Hiroaki, “Zainichi Chūgokujin rōdōsha, gyōshōnin: senzen no keisatsu shiryō ni miru,” in Chūgoku minshūshi e no shiza: Shin Shinorojii hen, ed. Kanagawa Daigaku Chūgokugo Gakka (Tokyo: Tōhō Shoten, 1998), 203–35.

For 1918 government directive to prefectural governors re causes for prohibiting entry to foreigners: see p. 210.

See also: Yamawaki Keizō, Kindai Nihon to gaikokujin rōdōsha: 1890-nendai kōhan to 1920-nendai zenhan ni okeru Chūgokujin, Chōsenjin rōdōsha mondai (Tokyo: Akashi Shoten, 1994).

This page has tags:

This page is referenced by: