Bodies and Structures 2.0: Deep-Mapping Modern East Asian History

"Beikoku no kusuriya," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō

"Beikoku no kusuriya," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1917.