Bodies and Structures 2.0: Deep-Mapping Modern East Asian History

"Jichi no seishin ni motozuki kyōryoku ichi sono koto ni atare," in Hoshi seiyaku kabushiki kaisha shahō, November 10, 1923

"Jichi no seishin ni motozuki kyōryoku ichi sono koto ni atare," in Hoshi seiyaku kabushiki kaisha shahō, November 10, 1923.