Bodies and Structures 2.0: Deep-Mapping Modern East Asian History

References for "Borders and the Liminality of the Japanese Empire"

Baud, Michiel, and Willem van Schendel. 1997. “Toward a Comparative History of Borderlands.” Journal of World History 8, no. 2: 211-242.

Diener, Alexander C. and Joshua Hagen. 2012. Borders: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Gennep, Arnold van. 1960. The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.

Hattori Kazuma. 1963. “Kindaiteki seitōgyō no seiritsuki ni okeru futari no jigyōka: Suzuki Tōsaburo to Nakagawa Toranosuke.” In Kindai kigyōka no hassei: Shihonshugi keizai seiritsu katei no ichimen, edited by Shakai keizaishi gakkai, 105-144. Tokyo: Yūhikaku.

Ichiki Kitokurō. 1965. “Ichiki shoikan torishirabesho.” In Okinawa kenshi, vol. 14, shiryō-hen 4, Zassan no. 1, edited by Ryūkyū seifu, 491-606.

Iijima Wataru. 2005. Mararia to teikoku: Shokuminchi igaku nto Higashi Ajia no kōiki chitsujo. Tokyo: Tokyo daigaku shuppankai.

Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell.

Nakagawa Toranosuke. 1896. “Okinawa-ken Yaeyama Ishigakijima Nakagawa Toranosuke seitō kaisetsu ryaku.” In Meiji 28-nen Dai 4-kai Naikoku kangyō hakurankai shinsa hōkoku, vol. 3-2, edited by Dai 4-kai Naikoku kangyō hakurankai jimukyoku, 351-354: Dai 4-kai Naikoku kangyō hakurankai jimukyoku.

Okinawa-ken. 2020. “Yaeyama chiiki no gaiyo.” Accessed July 21, 2021. https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/yaeyamanogaiyou.html.

Said, Edward. 1978. Orientalism. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.

Shibusawa Seien kinen zaidan ryūmonsha. 1956. “Dai 2-kan Yaeyama tōgyō kabushiki gaisha.” In Shibusawa Ei'ichi denki shiryō, vol. 11. Shibusawa Ei'ichi denki shiryō kankōkai.

Turner, Victor W. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publishing Company.

This page has paths:

This page is referenced by: