Bodies and Structures 2.0: Deep-Mapping Modern East Asian History

References for "The Drugstore as Contact Zone"

“Baiyaku no minshūka,” Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 15, 1924.

“Beikoku no kusuriya,” Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1917.

"Beikoku to shōjin," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, February 1, 1918.

Burns, Susan L. 2009. “Marketing 'Women's Medicines': Gender, OTC Herbal Medicines and Medical Culture in Modern Japan.” Asian Medicine 5: 146-172.

"Eibei shōbai shōten no tengawa," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, March 1, 1917.

de Grazia, Victoria. 2005. Irresistible Empire: America's Advance through 20th-Century Europe. Cambridge: Harvard Belknap Press.

"Genkō bōshū," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, May 1, 1918.

"Hongo no menuki ni kōtetsu-sei tenpo," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, May 5, 1924.

Hoshi Hajime. 1923. Kagakuteki keieihō no shintei. Tokyo: Hoshi seiyaku shōgyō gakkō.

Hoshi seiyaku kabushiki kaisha. 1923. Hoshi no soshiki to sono jigyō. Tokyo: Hoshi seiyaku kabushiki kaisha.

"Hoshi seiyaku kabushiki kaisha shahō hakkō," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, November 1, 1913.

Hoshi yakka daigaku shi hensan iinkai, ed. 1991. Hoshi yakka daigaku hachi-jū nen shi. Tokyo: Hoshi yakka daigaku.

"Jichi no seishin ni motozuki kyōryoku ichi sono koto ni atare," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, November 10, 1923.

Jinbo Mitsuhiro. “Wagakuni iyakuhin gyōkai ni okeru senkuteki hanbai soshiki.” Keieishigaku 43, no. 2 (2008): 3–29.

"Kagaku no chikara to ningen no chikara," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, June 1, 1918.

“Kaitaku no noroshi heizen to kagayaku: Chōsen dai-ikkai tokuyakuten taikai," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, June 15, 1924.

"Kōjyō shin aru tenin wa shussei suru yūbō na tenin," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, April 1, 1920.

"(Kōkoku) Hoshi seiyaku-jo: Tokuyakuten.” 1910. Tōkyō Asahi shinbun, May 18 1910, morning edition.

Kyōtani Daisuke. 1924. Hoshi to Foodo. Tokyo: Koseikaku.

Liu Bi-rong. 2009. "Riben zhimin tizhi xia Xing zhiyao huishe de zheng shang guanxi.” Ph.D. dissertation, National Taiwan Normal University.

Misawa Miwa, Chiba Yoshihiko, and Ushikubo Hiroko. “Hoshi seiyaku kabushikikaisha to chosen.” Yakushigaku zasshi 43, no. 1 (2008): 40–47.

"Niigata-ken Hoshi seiyaku jijokai setsuritsu saru," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1922.

"Nōritsu zōshin: Beikoku no jitsurei," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, May 1, 1918.

Richards, Thomas. 1990. The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914. Stanford, CA: Stanford University Press.

Rubinfein, Louisa. 1995. “Commodity to National Brand: Manufacturers, Merchants, and the Development of the Consumer Market in Interwar Japan.” Ph.D. Dissertation, Harvard University.

"Shōbai ōrai: tenin no shikaku," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, February 1, 1918.

"Shōbai to eisei bōshū," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, February 1, 1919.

"Shōnin to shinrigaku," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, May 1, 1918.

"Taiwan ni shinsetsu gunmoto: jyū-yon ken," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, July 1, 1922.

"Takagi shucchōin Chōsen yori kikyō," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, April 1, 1918.

"Tōhoku chihō to Kansai chihō," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, November 1, 1915.

"Tokubetsu jyōtō no tokuyakuten," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, March 1, 1924.

"Tokuyakuten dai-bōshū [kōkoku].” 1912-1913. Tokyo Asahi shinbun, December 18, 1912, February 4, 1913, March 23, 1913, April 24, 1913, and October 27, 1913 (all morning editions). Yomiuri shinbun, January 13, 1913.

"Tokuyakuten kakui! Hoshi shiki tenpo kensetsu kumiai ni oite," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, December 1, 1925.

"Tokuyakuten no shihon oyobi tenpo gairyō ni oite," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1925 and "Tokuyakuten taikai keikaku happyō," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, January 1, 1921.

"Tokuyakuten yūtoku Hoshi kōkai (ichi-mei ichi-yen kai) ōmori kyō," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, February 1, 1919.

"Tonya mondai kaiketsu," Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, December 1, 1919.

Toyama-ken. 1987. Toyama-ken yakugyōshi tsūshi. Toyama-shi: Toyama-ken; Tōkyō: Maruzen.

Yamashita Mai. 2010. Iyaku wo kindaika shita kenkyū to senryaku. Tokyo: Fuyō shobō.

Yoshioka Shin. 1994. Edo no kigusuriya. Tokyo: Seiabō.

This page has paths:

This page is referenced by: