Bodies and Structures

"Tokuyakuten no shihon oyobi tenpo gairyō ni oite," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1925 and "Tokuyaku-ten kakui! Hoshi shiki tenpo kensetsu kumiai ni oite," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, December 1, 1925.

"Tokuyakuten no shihon oyobi tenpo gairyō ni oite," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, October 1, 1925 and "Tokuyaku-ten kakui! Hoshi shiki tenpo kensetsu kumiai ni oite," in Hoshi seiyaku kabushiki gaisha shahō, December 1, 1925.

This page is referenced by: