Bodies and Structures

Furuta Kazuko, “Shanhai nettowaaku no naka no Kobe”

Furuta Kazuko, “Shanhai nettowaaku no naka no Kobe,” in Nenpō kindai Nihon kenkyū 14: Meiji Ishin no kakushin to renzoku: seiji, shisō jōkyō to shakai keizai, ed. Kindai Nihon Kenkyūkai (Tokyo: Yamakawa Shuppansha, 1992), 203–26

This page has tags: