Bodies and Structures

Shiba, “Zainichi Kakyō to bunka masatsu"

Shiba Yoshinobu, “Zainichi Kakyō to bunka masatsu: Hakodate no jirei o chūshin ni,” in Nihon Kakyō to bunka masatsu, ed. Yamada Nobuo (Tokyo: Gannandō Shoten, 1983), 37-118.

Information on spread of Fuqing merchant networks: see esp. pp. 86-87.

This page has tags:

This page is referenced by: