Bodies and Structures

Kawamura, Taishū Orientarizumu to Ajia ninshiki”

Kawamura Minato, Taishū Orientarizumu to Ajia ninshiki,” in Bunka no naka no shokuminchi, vol. 7 of Iwanami kōza kindai Nihon to shokuminchi, ed. Ōe Shinobu, Asada Kyōji, Mitani Taiichirō , Gotō Ken’ichi, Kobayashi Hideo, Takasaki Sōji, Wakabayashi Masatake, and Kawamura Minato (Tokyo: Iwanami Shoten), 107–36.

This page has tags:

This page is referenced by: