Bodies and Structures

Kawata, “Senzen no Shanhai kōro to Shōwaki no bungakusha”

Kawata Kazuko, “Senzen no Shanhai kōro to Shōwaki no bungakusha,” Comparatio 5 (2001): 91–98.

1928 Nagasaki-maru/Shanghai-maru fares on p. 98.

See also Okabayashi Takatoshi, Shanhai kōro no jidai: Taishō, Shōwa shoki no Nagasaki to Shanhai (Nagasaki-shi: Nagasaki Bunkensha, 2006).

This page has tags:

This page is referenced by: